35.Madde Belgeler Hakkında

Sizin için ne faydalıysa, durmadan biz onu yazıyoruz !

35.Madde Belgeler Hakkında

35.Madde Belgeler Hakkında 35.Madde Belgeler Hakkında

35.Madde çıkmazı..

Madde 35 – (Değişik: 2/12/2016-6764/46 md.)

Kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilir.

Önceki öğrenmelere ilişkin mesleki yeterlikler, meslek standartları ve seviyeleri esas alınarak sınavla belirlenir.

Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklikle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.


Uzun süredir 35.Maddeyle ilgili gerek yurtdışındaki kurumlar gerek Türkiyede ki kurumlar henüz olumlu sonuçlar alınamamışken bu yıl Türkiye tarafında bir iyileştirme programı oluşturuldu ve şuan avrupadaki kurumların resmi sonuçlarından çıkacak duruma göre 35.Madde mağduru olan arkadaşlarımıza yardımcı olmaya başlıyacağız.
Aşağıdaki vereceğim örnekler resmi yazışmalardan alınmış  örnek olup Başkonsolosluklar ve Avrupadaki  denklik kurumlarına da eş zamanlı iletilerek bu  kanun çerçevesinde hak talep ettik


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA (Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü) İlgi: a) 09.06.2021 tarihli ve E22794424-770-32875958 sayılı yazınız. b) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 13.07.2021 tarihli ve E-74822907- 724.01.02-28200209 sayılı yazısı.

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu. b) Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergeye c) 11.06.20211 tarihli ve E-74822907-724.01.02-26360879 sayılı yazınız.
.....
Bu kapsamda; Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarınca ilgi (a) Kanun maddeleri doğrultusunda düzenlenen kalfalık ve ustalık belgelerinin, e-Devlet Kapısı veya Bakanlığımız tarafından teyit edilmesi durumunda uluslararası denkliğinin kabul edilmesi uygun olacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Metnin tamamını malesef verememekteyim süreç devam ettiği durumundan kaynaklı.

Gelen cevaplarda kesin olarak istenilen..
 

3 yıllık bir mesleki eğitim için kanıtlanamaz.Çünkü atıfta bulunulan herhangi bir kovuşturma için yasal dayanak sağlayan hiçbir kanıt sunulmamıştır.

Buna dayanarak araştırmamızda 
BQFG
) Eğitim kanıtı, başarıyla tamamlanan mesleki eğitimin tamamlanması için sorumlu kuruluşlar tarafından verilen sınav sertifikaları ve yeterliliklerin kanıtıdır.
(3) Bu Kanun anlamında mesleki eğitim, yasal veya idari düzenlemelerle düzenlenen mesleki eğitim veya ileri mesleki eğitimdir. Mesleki eğitim, nitelikli bir mesleki faaliyeti yürütmek için gerekli olan mesleki beceriyi aktarır. Gerekli mesleki deneyimin kazanılmasını da içerebilen yapılandırılmış bir eğitim kursunda gerçekleşir. Mesleki eğitim, mesleki eğitimin ötesinde hareket etme mesleki yeteneğini genişletir.
(4) Federal kanunla düzenlenen meslekler, düzenlemeye tabi olmayan meslekleri ve düzenlemeye tabi meslekleri içerir.
(5) Düzenlenmiş meslekler, başlaması veya uygulanması, yasal veya idari hükümlerle belirli mesleki niteliklere sahip olmakla bağlantılı olan mesleki faaliyetlerdir; egzersiz türlerinden biri, özellikle yasal veya idari düzenlemelerle belirli mesleki niteliklere sahip kişilerle sınırlandırılmış bir mesleki unvanın kullanılmasıdır.
(1) Bölüm 3 (2)'nin anlamı dahilinde yurtdışında eğitim kanıtı almış olan herhangi bir kişi başvurabilir. Başvuru yetkili makama yapılmalıdır.
(2) Yetkili kurum, 5 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre sunulması gereken belgeler de dahil olmak üzere başvurunun alındığını bir ay içinde başvuru sahibine onaylar. Alındı ​​teyidi, yetkili makam tarafından alındığı tarihi belirtmeli ve 3. paragrafa göre süreye ve sürenin başlangıcına ilişkin şartlara atıfta bulunmalıdır. Bölüm 5 (1) uyarınca sunulması gereken belgeler eksikse, yetkili organ hangi belgelerin daha sonra sunulması gerektiğini 1 cümle süresi içinde size bildirecektir. Bildirim, 3. fıkra kapsamındaki sürenin ancak tam belgeler alındığında işlemeye başladığı bilgisini içerir.
(3) Yetkili organ, denklik konusunda üç ay içinde karar vermek zorundadır. Süre, belgelerin eksiksiz olarak alınmasıyla başlar. Konunun özellikleri tarafından gerekçelendirildiği takdirde, uygun bir şekilde bir kez uzatılabilir. Sürenin uzatılması gerekçelendirilmeli ve zamanında iletilmelidir.
(3a) Bu bölüme göre prosedür, İdari Usuller Yasası hükümlerine göre tek bir organ tarafından yürütülebilir.
(4) 5. maddenin 4. ve 5. fıkraları durumunda, 3. fıkra kapsamındaki süre, yetkili makam tarafından belirlenen sürenin sonuna kadar askıya alınır. Bölüm 14 durumunda, Paragraf 3 kapsamındaki süre, diğer uygun prosedürün sonuna kadar askıya alınır.
(5) Diğer usuller veya kanunlar çerçevesinde denklik kurulmuşsa başvuru reddedilir.

§ 14  Eksik delil durumunda denkliği belirlemek için diğer prosedürler 

(1) Başvuru sahibi, 5 inci maddenin 1, 4 ve 5 inci fıkraları veya 12 nci maddenin 1, 4 ve 5 inci fıkraları uyarınca denkliğin belirlenmesi veya değerlendirilmesi için gerekli kanıtları, haklı oldukları nedenlerle sağlayamıyor veya kısmen sağlayabiliyorsa, Sorumlu değil İlgili belgelerin sunulması makul olmayan bir zaman ve maddi çaba gerektiriyorsa, yetkili organ, başvuru sahibinin ilgili yerel mesleki eğitim ile karşılaştırmaya uygun mesleki beceri, bilgi ve yeteneklerini belirlemek için diğer uygun prosedürleri kullanacaktır. eğitim. Başvuru sahibi, ilgili belgeleri ibraz etmemek için güvenilir nedenler sunmalıdır. Yetkili makam yetkilidir
(2) 1. fıkra anlamında mesleki beceri, bilgi ve yeteneklerin belirlenmesi için diğer uygun prosedürler, özellikle iş örnekleri, teknik tartışmalar, pratik ve teorik incelemeler ve uzmanlardan alınan raporlardır.
(3) § 4 veya 9'a göre denkliğin belirlenmesi veya değerlendirilmesi, paragraf 1 ve 2'de belirtilen diğer prosedürlerin sonuçlarına dayanır.
 
Sonuç olarak "Malesef kurumların güvenini sarsan insanlar yüzünden 35.Maddenin geçerli bir hükmü kalmadı ve süreci yine bu güveni sarsanlar yüzünden bazı arkadaşlarımız için aşılmaz duruma geldi." Bu arada aşılmaz durum derken aşılamayacak bir durum değil şuan bir sistem eğitim kurumlarımız tarafından yürürlüğe girdi ve bu eğitim sonunda çerveve programı yada transkript dediğimiz ders dökümlerini eğitim kurumlarımızda tamamladığınızda alabileceksiniz şuan bu şekilde alınan belgeler kuruma gönderildi ve güzel haberler bekliyoruz. 
Kısa süre sonra umuyorum ki size güzel haberlerle sürecinizi tamamlamak için yol gösteriyor olacağız.